Lời giải bài tập Unit 1 lớp 11 Communication and Culture trang 15, 16 trong Unit 1: A long and healthy life Tiếng Anh 11 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 11 Unit 1.

Tiếng Anh 11 Unit 1 Communication and Culture (trang 15, 16) – Tiếng Anh 11 Global Success

Everyday English

Offering help and responding

1 (trang 15 Tiếng Anh 11 Global Success): Listen and complete the conversation with the expressions in the box. Then practise it in pairs. (Nghe và hoàn thành cuộc hội thoại với các biểu thức trong hộp. Sau đó thực hành nó theo cặp.)

Bài nghe:

A. Can I help you with that

B. Is there anything else I can do for you

C. Thank you very much

D. Thanks, but I think I’m fine

Trainer: Good morning. (1)?

Tam: Oh, please. I want to change the speed on this treadmill, but I don’t know how.

Trainer: You can just press this button. Here, let me show you.

Tam: Oh, it’s working. (2).

Trainer: (3)?

Tam: (4) now.

Trainer: Great! Have a good workout.

Đáp án:

1. A

2. C

3. B

4. D

Hướng dẫn dịch:

Huấn luyện viên: Chào buổi sáng. Tôi có thể giúp bạn với điều đó không?

Tâm: Ồ, làm ơn. Tôi muốn thay đổi tốc độ trên máy chạy bộ này, nhưng tôi không biết làm cách nào.

Huấn luyện viên: Bạn có thể chỉ cần nhấn nút này. Đây, để tôi chỉ cho bạn.

Tâm: Ồ, nó hoạt động rồi. Cảm ơn rất nhiều.

Huấn luyện viên: Tôi có thể làm gì khác cho bạn không?

Tâm: Cảm ơn, nhưng tôi nghĩ bây giờ tôi ổn rồi.

Huấn luyện viên: Tuyệt vời! Tập luyện tốt nhé.

2 (trang 15 Tiếng Anh 11 Global Success): Work in pairs. Use the model in 1 to make similar conversations for these situations. One of you is Student A, the other is Student B. Use the expressions below to help you. (Làm việc theo cặp. Sử dụng mẫu bài 1 để tạo các hội thoại tương tự cho các tình huống này. Một trong số các bạn là Học sinh A, người kia là Học sinh B. Sử dụng các diễn đạt dưới đây để giúp bạn.)

1. Student A is a PE teacher; Student B is a student. Student B is trying to do an exercise routine, and Student A is offering help.

2. Student B is a supermarket assistant; Student A is a customer. Student A is trying to find some healthy foods for his/her family, and Student B is offering help.

Hướng dẫn dịch:

1. Học sinh A là giáo viên Thể dục; Học sinh B là học sinh. Học sinh B đang cố gắng thực hiện một thói quen tập thể dục và Học sinh A đang đề nghị giúp đỡ.

2. Học sinh B làm nhân viên siêu thị; Học sinh A là khách hàng. Học sinh A đang cố gắng tìm một số thực phẩm lành mạnh cho gia đình của mình và Học sinh B đang đề nghị giúp đỡ.

Gợi ý:

Supermarket assistant: Good morning. Can I help you with that?

Student: Oh, please. I’m finding some healthy foods for my family, but I don’t know where they are.

Supermarket assistant: You can go to the vegetable stalls. Let me show you.

Student: Oh, here they are. Thank you very much.

Supermarket assistant: Is there anything else I can do for you?

Student: Thanks, but I think I’m fine now.

Supermarket assistant: Great!

Hướng dẫn dịch:

Trợ lý siêu thị: Chào buổi sáng. Tôi có thể giúp bạn với điều đó không?

Học sinh: Ồ, làm ơn. Tôi đang tìm một số thực phẩm tốt cho sức khỏe cho gia đình mình, nhưng tôi không biết chúng ở đâu.

Trợ lý siêu thị: Bạn có thể đến quầy rau. Tôi sẽ chỉ cho bạn.

Học sinh: Ồ, chúng đây rồi. Cảm ơn rất nhiều.

Trợ lý siêu thị: Tôi có thể làm gì khác cho bạn không?

Học sinh: Cảm ơn, nhưng tôi nghĩ bây giờ tôi ổn rồi.

Trợ lý siêu thị: Tuyệt vời!

CLIL

1 (trang 16 Tiếng Anh 11 Global Success): Read the text and complete the comparison table below (Đọc văn bản và hoàn thành bảng so sánh dưới đây)

BACTERIA AND VIRUSES

Both bacteria and viruses can cause diseases, but they are different in many ways.

Bacteria are living organisms. They can live in many places, such as soil, water, and the human body. The smallest bacteria are about 0.4 micron in diameter. Some bacteria in our bodies are helpful, but some can cause infectious diseases such as tuberculosis or food poisoning. Antibiotics are often used to treat infections caused by bacteria.

Viruses are tiny germs that cause diseases in people, animals, and plants. They can cause a range of illnesses, from the common cold or the flu to more serious diseases such as AIDS and Covid-19. As they are very small (0.02 to 0.25 micron), viruses can get into our bodies easily. They are not living things, so they need to enter our bodies to become active. Then, they start to grow and cause the infected cell to make millions of copies of the virus. Vaccines are often used to prevent the spread of diseases caused by viruses.

Hướng dẫn dịch:

VI KHUẨN VÀ VIRUS

Cả vi khuẩn và vi rút đều có thể gây bệnh, nhưng chúng khác nhau về nhiều mặt.

Vi khuẩn là sinh vật sống. Chúng có thể sống ở nhiều nơi như đất, nước, cơ thể con người. Vi khuẩn nhỏ nhất có đường kính khoảng 0,4 micron. Một số vi khuẩn trong cơ thể chúng ta là hữu ích, nhưng một số có thể gây ra các bệnh truyền nhiễm như bệnh lao hoặc ngộ độc thực phẩm. Thuốc kháng sinh thường được sử dụng để điều trị các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn gây ra.

Vi-rút là vi trùng nhỏ gây bệnh cho người, động vật và thực vật. Chúng có thể gây ra nhiều loại bệnh, từ cảm lạnh thông thường hoặc cúm đến các bệnh nghiêm trọng hơn như AIDS và Covid-19. Vì chúng rất nhỏ (0,02 đến 0,25 micron), vi rút có thể xâm nhập vào cơ thể chúng ta một cách dễ dàng. Chúng không phải là sinh vật sống, vì vậy chúng cần phải xâm nhập vào cơ thể chúng ta để trở nên hoạt động. Sau đó, chúng bắt đầu phát triển và khiến tế bào bị nhiễm bệnh tạo ra hàng triệu bản sao của vi rút. Vắc xin thường được sử dụng để ngăn chặn sự lây lan của các bệnh do vi rút gây ra.

Đáp án:

Bateria

Viruses

1. Living or not when entering the human body?

Living

Not living

2. Which is smaller?

V

3. Examples of diseases they can cause

Tuberculosis or food poisoning

Cold or the flu, AIDS and Covid-19

4. How to treat/ prevent diseases caused by them?

Antibiotics are often used

Vaccines are often used

Giải thích:

1. Thông tin:

– Bacteria: They can live in many places, such as soil, water, and the human body.

– Viruses: They are not living things, so they need to enter our bodies to become active.

2. Thông tin:

– Bacteria: The smallest bacteria are about 0.4 micron in diameter.

– Viruses: As they are very small (0.02 to 0.25 micron), viruses can get into our bodies easily.

3. Thông tin:

– Bacteria: …, but some can cause infectious diseases such as tuberculosis or food poisoning

– Viruses: … from the common cold or the flu to more serious diseases such as AIDS and Covid-19

4. Thông tin:

– Bacteria: Antibiotics are often used to treat infections caused by bacteria.

– Viruses: Vaccines are often used to prevent the spread of diseases caused by viruses.

2 (trang 16 Tiếng Anh 11 Global Success): Discuss in pairs. What would you say to these people? (Thảo luận theo cặp. Bạn sẽ nói gì với những người này?)

Hướng dẫn dịch:

Anne: Tôi đang mua rất nhiều thuốc kháng sinh vì tôi nghe nói rằng chúng có thể điều trị được Covid-19.

Joe: Vi khuẩn rất nguy hiểm. Các nhà khoa học nên tìm cách loại bỏ tất cả chúng!

Gợi ý:

To Anne: You should use vaccines instead of antibiotics because Covid-19 is caused by viruses.

To Joe: Not really. Some bacteria in our bodies are helpful.

Hướng dẫn dịch:

Gửi Anne: Bạn nên sử dụng vắc-xin thay vì dùng kháng sinh vì Covid-19 là do vi-rút gây ra.

Gửi Joe: Không hẳn. Một số vi khuẩn trong cơ thể chúng ta là hữu ích.

Lời giải bài tập Tiếng Anh 11 Unit 1: A long and healthy life hay khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 11 Unit 1

 • Tiếng Anh 11 Unit 1 Getting Started (trang 8, 9)

 • Tiếng Anh 11 Unit 1 Language (trang 9, 10, 11)

 • Tiếng Anh 11 Unit 1 Reading (trang 11, 12)

 • Tiếng Anh 11 Unit 1 Speaking (trang 12, 13)

 • Tiếng Anh 11 Unit 1 Listening (trang 13, 14)

 • Tiếng Anh 11 Unit 1 Writing (trang 14, 15)

 • Tiếng Anh 11 Unit 1 Looking Back (trang 16, 17)

 • Tiếng Anh 11 Unit 1 Project (trang 17)

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

 • Tiếng Anh 11 Unit 2: The generation gap
 • Tiếng Anh 11 Unit 3: Cities of the future
 • Tiếng Anh 11 Review 1
 • Tiếng Anh 11 Unit 4: ASEAN and Viet Nam
 • Tiếng Anh 11 Unit 5: Global warming

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 11 mới:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 11 mới
 • Bộ Đề thi Tiếng Anh 11 mới năm 2021 có đáp án
 • 600 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới năm 2021 có đáp án

Săn SALE shopee tháng 11:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3